Pages

Sunday, 15 September 2013

CATWALK| Kiev Fashion Days SS14




 Anna K



 Anton Belinskiy



 Lera Leshchova


 Lia Syn


RCR Khomenko



Yasya Minochkina

Photographs by Simon Armstrong